Informace – školská rada

Dne 1. září 2005 byla na naší škole zřízena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července ŠKOLSKÁ  RADA.

ČLENOVÉ  ŠKOLSKÉ  RADY

Mgr. Jiří Novák – (zástupce zřizovatele)

tel.: 556 771 144 (do práce), mobil: 731 664 766
email: reditel@pppnj.cz

Mgr. Daniela Susíková, MPA – (zástupce zřizovatele)

tel.: 556 768 240 (do práce)
email: daniela.susikova@novyjicin.cz

Sylva Lesáková – (zástupce zákonných zástupců) – místopředseda

mobil: 737 026 390
email: lesakovasylva@seznam.cz

Danuše Kozáková – (zástupce zákonných zástupců)

mobil: 723 635 988
email: danuse.kozakova@seznam.cz

Vlastimil Pastorek – (zástupce pedagogických pracovníků)

mobil: 603 575 066
email: vlastimil.pastorek@ouaprs.cz

Jarmila Polášková – (zástupce pedagogických pracovníků) – předseda

mobil: 733 322 237
email: jarmila.polaskova@ouaprs.cz

ŠKOLSKÁ  RADA

Zřizuje se podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

PRAVOMOCI  ŠKOLSKÉ  RADY

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy