Odborné učiliště a Praktická škola v Novém Jičíně se ve školním roce 2021-2022 zapojila do projektu realizovaného Ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového vzdělávání a tranzitních programů žáků se SVP v ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je  zapojit tranzitní program do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Proces plánování přechodu není orientován pouze na oblast práce a zaměstnanosti, ale jedná se o cílenou práci s žákem, která souvisí s tématem ukončování školní docházky žáka se SVP a blížícím se odchodem z prostředí školy do další etapy jeho života. Smyslem plánu přechodu není pouze řešení a zajištění idividuálních praxí u běžných zaměstnavatelů, ale komplexní podpora žáků s vysokou mírou potřebné podpory, které jejich zdravotní postižení aktuálně limituje natolik, že se nemohou po ukončení školy dále seberealizovat na otevřeném či chráněném trhu práce.

Cílem plánu přechodu je připravit realistický a splnitelný harmonogram činností a aktivit, který zvýší uplatnitelnost žáka v pracovním i ve společenském životě.

Tranzitním programem jsou ovlivněny i jednotlivé složky stávajícího školního vzdělávacího programu, zejména klíčové kompetence a výchovně-vzdělávací kompetence, vzdělávací strategie vedoucí k jejich naplnění, výchovně vzdělávací kompetence, vzdělávací oblasti. V rámci začlenění těchto podpor byl metodikem projektu na naší škole vytvořen dodatek k ŠVP, díky kterému je tato podpora možná.

Do tranzitního projektu byli ve školním roce 2021-2022 pilotně zapojeni dva žáci z Praktické školy a dva žáci z oboru Zahradnické práce. Tito žáci během školního roku absolvovali řadu exkurzí a nácvikových praxí a společně s metodičkou projektu Marií Mynářovou pracovali na technikách Plánování zaměřené na člověka (Profil na jednu stranu, Cesta, Mapa apod.) Vyučující žáků plánovali obsah a formy výuky s ohledem na cíle a principy tranzitního programu s využitím externí asistentky pro zvolené žáky.