Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

  

Termín podání přihlášky:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2023 osobně nebo poštou (nejlépe doporučeně).

Součástí přihlášky musí být:

  • Vyplnění prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (hodnocen bude prospěch uchazeče za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy), potvrzené ředitelem školy. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení z posledních ročníků, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ a SŠ).
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
  • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP), které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami dle § 16 školského zákona pro daný obor vzdělání.

Přihláška, která nebude splňovat všechny náležitosti, nemůže být přijata a bude vracena k doplnění chybějících údajů. Proto doporučujeme uvést na přihlášce telefonický kontakt, případně e-mail.

Organizace přijímacího řízení:

  • Škola po obdržení přihlášky pošle uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů potvrzení o přijetí přihlášky s přiděleným registračním číslem. Součástí bude pozvání k informačním pohovorům, které se budou konat 24. dubna 2023.
  • Škola nepořádá přijímací zkoušky.

 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

  • Ředitel školy odesílá rozhodnutí o přijetí pouze nepřijatým uchazečům. Pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 60e a odst. 2 § 183 školského zákona), tj. na webových stránkách školy.
  • Ředitel školy zveřejní pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů a seznam přijatých uchazečů nejdříve 24. dubna 2023.

Zápisový lístek:

  • Úspěšný uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.
  • Školský zákon neumožňuje vzít zpět zápisový lístek. Výjimkou je úspěšné odvolání (§ 60g odst. 7 školského zákona).
  • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče. O zápisový lístek lze požádat formou elektronického formuláře.

Odvolání:

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala.

Další kola přijímacího řízení:

K naplnění předpokládaného stavu žáků může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny:

MŠMT určuje opatřením obecné povahy (OOP) úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle odst. 1 § 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

V Novém Jičíně 20. 1. 2023

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy