Projekt EU OP VVV – Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Číslo projektu:            CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805

Název projektu:         Systémová podpora kariérového poradenství a   

                                      tranzitních programů žáků se SVP pro ČR.                  

Doba realizace:          srpen 2021 až prosinec 2022

 

Naše škola je zapojena do projektu realizovaného Ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro ČR. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jedním z cílů projektu je zapojit tranzitní program do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci projektu je škola zapojena do sítě Center tranzitní podpory, ve kterých je ověřován tranzitní program jako součást vzdělávacího programu žáků.

Tranzitní program je pojímán jako plánování přechodu, vychází ze zahraničí, kde je znám pod pojmem „transition planning“. Pro české prostředí byl modifikován pod pojmem „tranzitní program“, který zajištuje koordinované a komplexní pojetí podpory v době ukončování školní docházky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze školy do další etapy jejich života.

Proces plánování přechodu (tzv. plán přechodu) není spojován a orientován pouze na oblast práce a zaměstnanost (jak je v českém prostředí často chápáno), ale jedná se o cílenou práci související s tématem ukončováním školní docházky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a blížícím se odchodem z prostředí školy do další etapy jeho života (ideálně tedy dosažení co nejvyšší míry samostatnosti) na více tematických úrovních – např. další vzdělávání, volný čas, život v komunitě, udržení psychické pohody apod.