Projekt OPVK Integrace – Informace

Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě


Cílem projektu je:

1)      Modernizace výuky a rozvoj kompetencí žáků se speciálními

       vzdělávacími potřebami pro integraci dětí do pracovního

       a občanského života.

2)      Zvýšení a rozvoj profesních kompetencí pedagogů ve speciální

       pedagogice včetně psychologickoterapeutických metod


Stručný obsah projektu:

Obsahem klíčových aktivit je inovace výukových programů ve všech oborech a dovybavení dílen a pracovišť počítači, stroji a zařízením, jejichž obsluhou získají žáci vyšší stupeň pracovních dovedností a tím lepší přístup k  pracovním příležitostem. V rámci projektu bude nově vytvořen a do praxe zaveden výukový program ,,Příprava pro život“, ve kterém se budou žáci pomocí počítačů s SW vybavení připravovat pro samostatné zvládání běžných životních situací a budou u nich rozvíjeny sociální dovednosti.

Součástí programu bude zážitkový tréninkový program v mimoškolním prostředí pro všech 130 žáků. Součástí projektu je rovněž klíčová aktivita zaměřená  na rozvoj odborných kompetencí pedagogů.

Zahájení projektu: listopad 2009

Ukončení projektu: červen 2012

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 801 931,80 Kč.

Závěrečná konference

Dne 11.5.2012 se v naší škole konala závěrečná konference projektu  Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě. Konferenci slavnostně zahájila ředitelka školy, která přivítala hosty a představila jednotlivé vedoucí metodických týmů. Následně vedoucí metodických týmů prezentovali svou práci i práci jednotlivých členů týmů. Seznámili účastníky konference s činností týmů během celého období trvání projektu. Po krátké přestávce s pohoštěním se mohli hosté i pedagogové školy podívat jak probíhala práce žáků a vyučujících během celého projektu.  Vedoucí metodických týmů  na svých stanovištích předváděli hostům, jak se využívaly materiální prostředky zakoupeny v rámci projektu, k nahlédnutí byly i jednotlivé metodiky a pracovní listy pro žáky. Konference probíhala v příjemné atmosféře a čas pro ni určený, pro velký zájem hostů a pedagogů, málem nestačil.

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk110
Občanská výchova111
Matematika111
Literární výchova001
Výchova ke zdraví222
Práce s počítačem111
Příprava pokrmů444
Potraviny a provoz222
Odborný výcvik182121

Teoretická výuka :2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami.

Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují dovednosti pro práci při přípravě jídel. Odborný výcvik probíhá na pracovištích ve školních a závodních kuchyních,        a taky cvičných kuchyních v budově školy. Tyto jsou vybaveny moderním nádobím a nářadím, včetně nerezového nádobí a elektrických přístrojů. Výcvik vždy probíhá pod vedením kvalifikované učitelky. Jedním z pracovišť OV je i školní jídelna odborného učiliště, ve které žáci vyšších ročníků připravují pod vedením učitelky odborného výcviku obědy pro žáky a zaměstnance školy.

Maximální stanovený počet žáků pro odborný výcvik je 8. Probíhá zde nácvik pracovních dovedností při přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně. Žáci si osvojují hygienické   a bezpečnostní předpisy při práci. Na odborném výcviku mají žáci zajištěny obědy, přičemž hradí pouze finanční náklady na potraviny.

Obor Stravovací a ubytovací služby je na naší škole od 1.9.2010.