BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH pro následující školní rok 2024/2025

Účelem nového dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (dále jen „podpoření žáci“), a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

Krajský projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Znění podmínek pro poskytnutí dotace a kontakty na pracovníky jsou zveřejněny na webové stránce kraje https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-bezplatne-stravovani-ve-skolach-pro-skolni-rok-2024-2025-18361/ .

  1. Cílová skupina žáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, tzn.:
  • pobírá dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, od 1. 3. 2024 také

humanitární dávky dle zákona č. 66/2022 Sb.),

  • pobírá dávky pěstounské péče,
  • nachází se v nepříznivé finanční situaci a byla takto posouzena 3. stranou (sociální pracovníci, OSPOD, ředitel školského zařízení, multidisciplinární tým…bližší informace v dotačním programu).
  1. Nově dva možné způsoby vykazování zařazení žáků do cílové skupiny (doklady):
  • čestné prohlášení zákonného zástupce + prohlášení o posouzení 3. stranou viz výše (v
  • případě ředitele školy je součástí vzoru čestného prohlášení zákonného zástupce),
  • nebo čestné prohlášení zákonného zástupce + doklad o pobírání dávky (u humanitární dávky nebude doklad vyžadován).

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o bezplatné stravování a vaše dítě patří do cílové skupiny žáků (viz výše bod A), doručte do školy potřebné doklady (viz výše bod B) do 30. dubna 2024 na sekretariát paní Ladě Volkové. Čestné prohlášení si můžete stáhnout na webové stránce kraje https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotacni-program-bezplatne-stravovani-ve- skolach-pro-skolni-rok-2024-2025-18361/ , na webové stránce naší školy https://www.ouaprs.cz/ nebo si ho lze v tištěné podobě vyzvednout na sekretariátě. Oproti minulému dotačnímu programu je cílová skupina žáků rozšířená a o podporu lze požádat i zpětně na 2. pololetí školního roku 2023/2024.

Dotazy můžete volat na telefonní číslo 556 707 969.

V Novém Jičíně 25. 3. 2024

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy